Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności.

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych.
W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
– Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
– art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA PROMO&FUND, UL. POMORSKA 5 /71, 03-101 WARSZAWA (dalej także jako: FUNDACJA).
Polityka prywatności ma na celu spełnienie obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, określonego w RODO i obejmuje m.in.:
– zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych;
– możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych;
– sposoby wykorzystania tych danych;
– politykę wykorzystania plików cookies.

II. Sposoby zbierania danych.

1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji osoby, której dane dotyczą oraz ułatwieniu jej kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o osobie, której dane dotyczą. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które taka osoba sama poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym a taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
b. Prawo do sprostowania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali jej dane osobowe, które są nieprawidłowe, w tym prawo zażądania, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
c. Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli jej dane osobowe. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą zgody pozostaje zgodne z prawem.
Dane zostają usunięte gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, osoba której dane dotyczą sprzeciwiła się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem, musimy usunąć dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; osoba której dane dotyczą cofnie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych osobowych w następujących przypadkach:
– jeśli przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń osoby, której dane dotyczą;
– jeśli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jej danych osobowych.
e. Prawo do przeniesienia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania jej danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@promoandfund.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli osoba, której dane dotyczą zdecyduje się skorzystać z powyższych praw, udzielimy jej odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej www.promoandfund.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Zakres danych oraz sposób ich wykorzystania.

1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez osobę, której dane dotyczą zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
a. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. wysyłki newslettera informującego o działaniach Fundacji (więcej informacji w Regulaminie Newslettera)
c. przesyłania informacji dotyczących aktualnej oferty Fundacji
d. badania opinii Użytkowników na temat działań Fundacji jak i udzielania odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania
e. obsługi zapytań wysłanych przez formularz kontaktowy.


3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, przetwarzającym te dane w naszym imieniu (jako Administratora) na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, jak i wyłącznie w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych celów. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IV. Środki ochrony danych osobowych.

Informacje o osobie, której dane osobowe dotyczą, są przetwarzane przez Fundację z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.

a. miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
b. operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
c. w celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
d. istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
e. dostęp do danych osobowych mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Fundacji), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa.

V. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań.

VI. Polityka plików cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VII. Istotne techniki marketingowe.

1. Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Stosujemy techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Korzystamy z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (będący własnością Meta Platforms Inc 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Stosujemy rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji handlowej.

VIII. Okres przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:
a. przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych,
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową,
c. zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

IX. Zmiany Polityki.

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo do sprawowania przez osoby, której dane dotyczą kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

Wersja z dnia 1.09.2023

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!


Scroll to Top