Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem Serwisu jest FUNDACJA PROMO&FUND, UL. POMORSKA 5 /71, 03-101 WARSZAWA, KRS 0001001156, NIP 5242955113, REGON 523643032, e-mail: biuro@promoandfund.pl (dalej jako „My” lub „Nas”).
2. Za pośrednictwem Serwisu w Regulaminie Newsletterawww.promoandfund.pl oraz jego podstron, świadczymy usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz umożliwiamy każdemu Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi.
3. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie.

II. Definicje.

1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Nas umożliwiający zapis do usługi Newsletter.
2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Nas na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter.
3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych w zamian za dostarczenie materiałów.
6. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
7. Serwis – strona internetowa pod adresem www.promoandfund.pl oraz wszystkie jej podstrony.
8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci (dalej jako „Ty” lub w komunikaty kierowane w formie bezpośredniej). Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo 2) jeżeli jest osobą poniżej 16 roku życia, musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług Newslettera. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

III. Ogólne warunki korzystania z newslettera.

1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Na potrzeby Regulaminu newslettera, podajemy swoje dane kontaktowe:
a. adres pocztowy: ul. Pomorska 5 /71, 03-101 Warszawa
b. adres poczty elektronicznej: biuro@promoandfund.pl
3. Informacje podane w Serwisie na temat Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu udostępniamy Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać przez Ciebie utrwalona poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

IV. Wymagania techniczne.

1. Możesz korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie minimalnych wymagań technicznych:
a. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
b. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
c. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej..
3. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

V. Usługa newsletter.

1. Świadczymy usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułów blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, informacji o produktach i usługach, a także o specjalnych ofertach rabatowych, czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, zostaniesz poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisuję się” lub innego równoważnego wezwania do aktywnego działania. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie na wskazany przez Ciebie adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Ciebie będzie zawierać aktywny link, po naciśnięciu którego będziesz mógł (mogła) potwierdzić zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie Twojego adresu e-mail do bazy danych listy Subskrybentów.
3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
4. Jesteś zobowiązany(-a) do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany.
5. Usługa Newsletter jest objęta Naszymi prawami autorskimi i innymi prawami pokrewnymi.
6. Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja może zostać zgłoszona Nam:
a. w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Jeżeli nie, możesz usunąć swój adres z naszej bazy” lub inny równoważny komunikat sugerujący umożliwienie wypisania się z listy Subskrybentów;
b. w formie papierowej na adres pocztowy: FUNDACJA PROMO&FUND, ul. Pomorska 5 /71, 03-101 Warszawa;
c. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@promoandfund.pl.
7. Skorzystanie z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
8. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera poinformujemy Cię za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

VI. Postępowanie reklamacyjne.

1. Możesz złożyć reklamację na usługę Newsletter. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@promoandfund.pl lub w formie papierowej na adres pocztowy: FUNDACJA PROMO&FUND, Uul. Pomorska 5 /71, 03-101 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zalecamy podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
3. Wszelkie reklamacje rozwiązujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Otrzymasz od Nas odpowiedź w takiej samej formie, w jakiej skierowałeś(-aś) reklamację, chyba że wskażesz inaczej.
4. Jeżeli jesteś konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Masz możliwość zwrócenia się do 1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, 2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu, 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
5. Jako konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej, oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VII. Dane osobowe i pliki cookie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.

VIII. Zmiana Regulaminu newslettera.

1. Zastrzegamy sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera.
2. Jesteśmy uprawnione do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został z Tobą indywidualnie uzgodniony z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznajemy w szczególności:
a. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera albo nakłada na Nas obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;
b. Regulamin newslettera wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera;
c. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze, w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu newslettera albo nakładają na Nas obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;
d. wprowadzenie przez Nas nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera;
e. wprowadzenie przez Nas nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
f. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem — w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść.
3. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu newslettera obowiązujące w dniu wyrażenia przez Ciebie oświadczenia woli do zawarcia umowy.
4. Poinformujemy Cię o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.
5. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera możesz Nam oświadczyć, że nie akceptujesz wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z Twoją rezygnacją z Newslettera.
6. Zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Cię, jeżeli zostałeś prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedziałeś(-aś) zawartej z Nami Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

IX. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin newslettera wchodzi w życie w dniu 01.09.2023 r.

Wersja z dnia 1.09.2023

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!


Scroll to Top